طرح‌های جاری

طرح توسعه جامعه محلی:

موسسه بهار خرمشهر این طرح را در مرداد ماه سال ۹۸ با همکاری بنیاد توسه و کارآفرینی زنان و جوانان با هدف توانمندسازی و کسب درآمد زنان روستای سرحانیه خرمشهر برگزار نموده و همچنان در حال اجرا می باشد. در این طرح هدف آن است که با مشارکت جامعه محلی و شناساندن نقاط قوت و فرصت های هر منطقه به توسعه اقتصادی و اجتماعی مردمان هر بوم کمک گردد. در طرح مذکور زنان روستایی گروه خودیار و صندوق پس انداز خود را تشکیل داده و حرفه شیرینی پزی را به عنوان فعالیت اقتصادی و درآمدزای خود انتخاب نمودند. همچنین ایجاد کارگاه شیرینی پزی و تجهیز آن نیز صورت پذیرفته است.