شماره حساب و شماره کارت

شماره حساب: ۵۰۹۹۰۵۴۷ به نام “مؤسسه بهاران خرمشهر فردا”
شماره شبا: ۶۶۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۹۹۰۵۴۷
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۶۱۳۰۸۰۵۱۲