توان‌افزایی

  • طرح استعدادیابی و توان افزائی جوانان خلاق با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی در آبادان و خرمشهر
  • طرح توان افزایی زنان سرپرست خانوار
  • گسترش و تقویت نهادهای مدنی و بخش خصوصی بومی در حوزه توانمندسازی و آموزش مهارت‌های کارآفرینی
  • طرح ترویج کسب و کار و کارآفرینی و ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای آبادان و خرمشهر
  • طرح آموزش توان‌افزایی بانوان با رویکرد خوداشتغالی
  • طرح توسعه توانمندی سازمان‌های مردم نهاد آبادان، خرمشهر و جزیره مینو
  • طرح توسعه جامعه محلی
  • برگزاری دوره‌های آموزشی، مشاوره‌ای تکمیلی برای جوانان صاحب کسب و کار در خرمشهر و آبادان
  • برگزاری نمایشگاه‌های دستاوردهای جوانان کارآفرین