واحدها و خدمات

هسته مشاوره

توانمند سازی و توان افزایی بانوان برای ارتقای جایگاه اجتماعی و ایفای نقش محوری در تحول خانواده … ادامه مطلب

آموزشی و فرهنگی

برگزاری دوره های جبرانی دروسی که دانش آموزان در آن ها دچار ضعف هستند در رده های… ادامه مطلب

توان افزایی و ایجاد کسب و کار

برگزاری برنامه ها و دوره های انگیزشی به منظور آشنا سازی بانوان و جوانان با انواع کسب و کارهای درآمد زا… ادامه مطلب

مددکاری و درمان

به منظور ارتقاء سطح سلامت خانواده ها با اولویت سلامت مادران، به عنوان کانون اصلی خانواده، با در نظر گرفتن بیماری های زمینه ای… ادامه مطلب

شاخص های ویژه در ارزیابی خانواده ها جهت استمرار پوشش خدمات به آن ها به شرح زیر است:

– تلاش برای توانمند سازی خانواده
– توجه به وضعیت درسی و اخلاقی فرزندان
– نظم و نظافت درون خانه و خانواده
– تلاش آگاهانه برای حفظ و رشد کیان خانواده، و ایجاد محیط شاداب برای اعضای خانواده
– مرتب بودن سر و وضع ظاهری و لباس فرزندان
– توجه به تربیت خوب و اجتماعی فرزندان، و مدیریت مناسبات خوب درون خانواده
– شرکت فعال در دوره های مشاورتی و آموزشی و برنامه های مؤسسه از جمله برنامه های فرهنگی، کارآموزی، کارآفرینی و..
– تعامل و رفتار مثبت با محیط اجتماعی، و خانواده خود و همسر و..
– توجه به کارآفرینی و اشتغال یابی و حرفه آموزی خود و فرزندان
– رعایت دقیق صداقت و راستگویی و درست کرداری و پرهیز از پنهان کاری با مؤسسه