اهداف

اهداف موسسه

۱- حمایت از حقوق و مطالبات مردم خرمشهر در احيا و بازگرداندن دوران شکوفایی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و…قبل از جنگ تحمیلی

۲- ایجاد تحول فرهنگی و ارتقاء فرهنگی و آموزشی زنان و کودکان و جوانان و عموم مردم خرمشهر

۳- دور کردن سایه هولناک فقر و محرومیت از اقشار جامعه، توان افزایی، اشتغال زایی برای به ویژه زنان و جوانان

۴- ترغیب و تشویق عزم ملی برای ادامه روند بازسازی شهر خرمشهر تا رسیدن به وضعیت مطلوب

۵- رفع مشکلات و موانع توسعه همه جانبه انسانی بویژه برای زنان، جوانان و کودکان (نسل آینده)
۶- تلاش برای بازگرداندن زندگی شاد، سراسر امید و مملو از تحرک و سازندگی و پیشرفت برای کودکان، زنان و جوانان و همه اقشار مردم ایثارگر خرمشهر